Regulamin Działalności Koła
Stowarzyszenia Akordeonistów Polskich


 
1. Koło Stowarzyszenia Akordeonistów Polskich liczy najmniej 10 członków.
 
2. Wyboru Zarządu Koła Stowarzyszenia Akordeonistów Polskich, które rozpoczyna swą
działalność, dokonuje się w trakcie I-go zebrania organizacyjnego, zwołanego przez
Prezes ZG SAP lub upoważnionego członka Zarządu Głównego.
 
3. Kadencja władz Koła, podobnie jak władz Zarządu Głównego, trwa 5 lat (§ 19 pkt. 2
Statutu SAP), a ich zmiana dokonywana jest w czasie Walnego Zebrania Członków
Koła, które odbywa się w terminie określonym Uchwałą Wyborczą.
 
4. Zarząd Koła w składzie: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik, wybierany jest
w wyborach bezpośrednich w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej 1/2
członków Koła i pełni swoje funkcje honorowo, kierując działalnością Koła przez okres
kadencji władz ustalonej przez Walny Zjazd Delegatów SAP.
 
5. Wybrani członkowie Zarządu Koła SAP dokonują na zebraniu konstytucyjnym wyboru
na określone funkcje.
 
6. W przypadku zdekompletowania Zarządu Koła, uzupełnienie jego składu następuje na
najbliższym plenarnym zebraniu, które zwołuje Prezes, Wiceprezes lub osoba
upoważniona przez Prezesa.
 
7. Najwyższą władzę Koła stanowi Zarząd Główny Stowarzyszenia Akordeonistów
Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Zimowa 1.
 
8. Zarząd Koła ma prawo wystąpić do Zarządu Głównego SAP z wnioskiem
o zawieszenie członka Koła, jeśli stwierdzi, że jego działalność nie jest zgodna ze
statutem SAP.
 
9. Prawomocne uchwały Zarządu Koła zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków Koła, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 
10. Zebrania Koła i podejmowane uchwały są protokołowane, a wszyscy obecni
podpisują listę obecności.
 
11. W zebraniach członków Koła i zebraniach Zarządu Koła mogą uczestniczyć z głosem
doradczym członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego
Sądu Koleżeńskiego.
 
12. Uchwały Zarządu Koła pociągające za sobą skutki finansowe wymagają zatwierdzenia
Zarządu Głównego SAP.
 
Do kompetencji Zarządu Koła należą w szczególności:
1. Reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
2. Przygotowywanie merytorycznej działalności Koła i kierowanie nią między Walnymi
Zjazdami Delegatów, zgodnie z postanowieniami Statutu;
3. Zbieranie składek członkowskich i przesyłanie ich raz w roku, wraz ze sprawozdaniem
z działalności Koła, do Zarządu Głównego SAP w Warszawie.
 
Niniejszy Regulamin przyjęto na posiedzeniu Prezydium dnia 30.III.1995 roku