WARSZAWA 1996

 

 

STATUT

STOWARZYSZENIA AKORDEONISTÓW POLSKICH

 

 

Rozdział I

Nazwa, teren działalności, siedziba władz, charakter prawny

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich, zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz m. st. Warszawa.

§ 3

Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może powołać koła i fundacje.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń.

§ 6

Stowarzyszenie może używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich, z napisem pośrodku: Zarząd Główny, a także pieczęci podłużnej z napisem: Zarząd Główny Stowarzyszenia Akordeonistów Polskich w Warszawie. Pieczęci podłużnych używają również Koła.

§ 7

Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 8

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest: 1. skupianie osób pracujących czynnie i twórczo na rzecz rozwoju akordeonistyki i upowszechniania muzykowania na akordeonie oraz sympatyków akordeonu, 2. podnoszenie kwalifikacji zawodowych i artystycznych swych członków oraz opiekowanie się akordeonistyki oraz upowszechniania polskiej kultury muzycznej w kraju i poza granicami młodymi kadrami polskiej akordeonistyki i amatorskim ruchem akordeonowym, 3. współdziałanie z władzami państwowymi, instytucjami muzycznymi, szkolnictwem artystycznym; organizacjami społecznymi, ruchem związkowym w tworzeniu sprzyjających warunków dla dobra i rozwoju artystycznego Polski.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swe cele przez: 1. organizowanie: koncertów, konkursów, konferencji, odczytów, seminariów, sympozjów, dyskusji, kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe i artystyczne swych członków, 2. fundowanie stypendiów i nagród, 3. prowadzenie kolekcji instrumentów, zbiorów piśmiennictwa muzycznego, nagrań dźwiękowych i audio-wizualnych 4. prowadzenie nauki gry, zaopatrywanie swych członków i szkół artystycznych w pomoce naukowe, instrumenty muzyczne, czasopisma specjalistyczne, dokonywanie ekspertyz i napraw instrumentów 5. publikowanie własnych wydawnictw specjalistycznych, nutowych, dźwiękowych i audiowizualnych, 6. współpracowanie ze środkami masowego przekazu.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11

Członkowie dzielą się na: 1/ zwyczajnych, 2/ wspierających, 3/ honorowych .

§ 12

Członkiem zwyczajnym może zostać każdy kto: 1/ pracuje twórczo dla dobra i rozwoju akordeonistyki, 2/ gra na akordeonie lub jest sympatykiem akordeonu, 3/ złoży deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zostanie przyjęty przez Zarząd Główny

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo do: 1. udziału w zebraniach oraz czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia, 2. korzystania ze wszystkich form działalności Stowarzyszenia przewidzianych w § 10 statutu, 3. korzystanie z pomocy w zakresie ochrony praw autorskich, 4. ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy, 5. noszenia odznaki Stowarzyszenia.

§ 14

Członek zwyczajny jest zobowiązany do: 1/ przestrzegania postanowień statutu, regulaminu i uchwał Władz Stowarzyszenia, 2/ aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, . 3/ przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej, 4/ regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walny Zjazd Delegatów.

§ 15

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 1/ dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu, 2/ skreślenia przez Zarząd Główny z powodu systematycznego uchylania się od pracy społecznej w Stowarzyszeniu lub zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 1 roku. Członek skreślony może być ponownie przyjęty przez Zarząd Główny pod warunkiem uiszczenia zaległych składek członkowskich, 3/ wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę Stowarzyszenia 1ub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

§ 16

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana merytorycznie działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Główny. 2. Członek wspierający ma prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 3. Członek wspierający ,działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela, który nie musi być członkiem Stowarzyszenia

§ 17

Członkostwo osoby prawnej - członka wspierającego - ustaje na skutek: 1/ dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu, 2/ skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego w związku ze zrnianą profilu działalności lub utratą osobowości prawnej.

§ 18

l. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Głównego Walny Zjazd Delegatów osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia, akordeonistyki lub kultury muzycznej. 2. Walny Zjazd Delegatów może nadać tytuł Prezesa Honorowego osobie, którą uzna za godną. 3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich

Członkostwa honorowego pozbawia Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

 

Rozdział IV

Władze i organy SAP

 

§ 19

1, Władzami Stowarzyszenia są: a/ Walny Zjazd Delegatów, b/ Zarząd Główny, c/ Główna Komisja Rewizyjna, d/ Główny Sąd Koleżeński. 2 .Kadencja wszystkich władz trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zjazdu Delegatów w tym przedmiocie. 3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo. 4. Uchwały władz są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 20

Władzom Stowarzyszenia przysługuje prawo kooptacji nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walny Zjazd Delegatów zwoływany przez Zarząd Główny. 2. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 22

Zwyczajny Walny Zjazd odbywa się raz na pięć lat w terminie i miejscu ustalonym przez Zarząd Główny.

§ 23

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów należy: 1/ wybór Prezydium Walnego Zjazdu, 2/ uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, 3/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sadu Koleżeńskiego 4/ udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, 5/ wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, 6/ uchwalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich, 7/ nadawanie godności członka i Prezesa Honorowego, 8/ podejmowanie uchwał o zmianie Statutu, 9/ podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 10/ podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach istotnych dla działalności Stowarzyszenia

§ 24

Walny Zjazd Delegatów jest władny do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim - bez względu na ilość obecnych.

§ 25

1. W Walnym Zjeździe Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział: a/ delegaci członków lub kół wybrani na Walny Zjazd Delegatów według klucza wyborczego ustalonego każdorazowo przez Zarząd Główny, b/ członkowie ustępujących władz, jeśli nie zostali wybrani delegatami, 2. W Walnym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia z głosem doradczym biorą udział: a/ przedstawiciele członków wspierających, b/ członkowie honorowi oraz zaproszeni goście

§ 26

O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny zawiadamia delegatów co najmniej na 14 dni przed zwołaniem Zjazdu.

§ 27

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/5 liczby wszystkich członków Stowarzyszenia.

§ 28

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów obraduje nad sprawami dla których został zwołany.

 

Rozdział V

Zarząd Główny SAP

 

§ 29

Zarząd Główny jest wybierany przez Walny Zjazd Delegatów w liczbie od 7 do 9 członków. Liczbę wybranych członków Zarządu Głównego każdorazowo określa Walny Zjazd Delegatów.

§ 30

Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 1/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 2/ kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów 3/ uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu, 4/ zatwierdzanie bilansu, 5/ powoływanie i rozwiązywanie kół oraz stałych i okresowych komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności, 6/ podejmowanie uchwał o przyjęciu i skreśleniu członków, 7/ uchwalenie regulaminów działalności Prezydium Zarządu Głównego kół oraz innych regulaminów wewnętrznych, 8/ występowanie z wnioskami do Walnego Zjazdu Delegatów o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego, 9/ podejmowanie uchwał o przystąpieniu do Stowarzyszeń krajowych i zagranicznych , 10/ zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 11/ podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomegoStowarzyszenia.

§ 31

Dla realizacji celów i zadań Stowarzyszenia Zarząd Główny może powołać komisje lub grupy robocze, ustalając zakres ich działania Działalność komisji lub .grupy roboczej kończy się z chwilą wykonania zadania.

§ 32

Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

§ 33

Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu Głównego w składzie: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz i skarbnik.

§ 34

1. Prezydium Zarządu Głównego kierujedziałalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego, zgodnie z regulaminem działalności Prezydium uchwalonym przez Zarząd Główny. 2. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Prezydium, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego . 3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

Rozdział VI

Główna Komisja Rewizyjna

 

§ 35

Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera się przewodniczącego.

§ 36

1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości; rzetelności i gospodarności. 2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień. 3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium z głosem doradczym.

§ 37

Szczegółowy zakres działalności Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów.

 

Rozdział VII

Główny Sąd Koleżeński

 

§ 38

Główny Sąd Koleżeński składa się z trzech członków spośród których wybiera Przewodniczącego. Zasady i tryb postępowania Sądu określa regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów.

§ 39

Główny Sąd Koleżeński jest powołany do rozstrzygania sporów wynikłych w obrębie Stowarzyszenia. Od orzeczeń Sądu służy odwołanie do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia za pośrednictwem Zarządu.

§ 40

Główny Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: l. upomnienie, 2. nagana, 3, wykluczenie.

 

Rozdział VIII

Koła Stowarzyszenia

 

§ 41

Koła Stowarzyszenia powołuje Zarząd-Główny i określa ich strukturę organizacyjną oraz zasady działania

§ 42

Regulamin działalności Koła uchwala Zarząd Główny.

 

Rozdział IX

 

§ 43

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 44

Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 1/ wpisowe i składki członkowskie, 2/ dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia, 3/ dotacje i subwencje, 4/ darowizny i zapisy, 5/ dochody z działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 45

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych są wymagane podpisy trzech osób: Prezesa Zarządu Głównego, Dyrektora Zarządu Głównego, Skarbnika Zarządu Głównego lub jednego z Wiceprezesów.

Rozdział X

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 46

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów delegatów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim - bez względu na liczbę obecnych.

§ 47

Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Zwyczajny lub Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania